experiment

Regionaal programmeren van woningbouw en bereikbaarheid in de Randstad Noordvleugel – Provincie Noord-Holland

De effecten van een verdergaande integratie en afstemming van beleidsopgaven met betrekking tot woningbouw en bereikbaarheid in de Noordvleugel Randstad. De trekkers van het experiment zijn de Radboud Universiteit en Provincie Noord-Holland.

Beleidsurgentie

Een van de problemen bij de regionale besluitvorming over woningbouw en investeringen in bereikbaarheid is dat het moeilijk is om vooraf voldoende zicht te hebben op de effecten van die beslissingen (het beleid) op gebiedsniveau (een woningbouwlocatie). De regionale besluitvorming over woningbouwlocaties kan bijvoorbeeld effect hebben op de prijsvorming op lokale woningmarkten, op de investeringscapaciteit voor stedelijke vernieuwing (afweging uitleglocaties versus transformatiegebieden) en op bereikbaarheid.

Serious gaming

Binnen de thema’s governance en financieel instrumentarium van het IMS wordt het Serious Game Lokale Programmering Mobiliteit en Ruimte ontwikkeld en uitgevoerd. Deze game beoogt om de financiële en ruimtelijke onderhandelingen over woningbouwplannen en investeringen in mobiliteit op het lokale schaalniveau te koppelen. Hierbij kan gedacht worden aan onderhandelingen over publieke en private bijdragen aan investeringen in mobiliteit, de kwaliteit van plannen, de locatie en de omvang van woningbouwplannen. Door de onderhandelingen tussen de lokale overheden en ontwikkelaars transparant te maken levert het spel inzicht op in manieren waarop kostenefficiënte plannen kunnen worden besloten die ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op lokaal, provinciaal en nationaal niveau kunnen dienen. In dit spel over de lokale programmering zal ook expliciet de relatie gelegd worden met een ander IMS serious game experiment over de regionale programmering. Beide experimenten starten in 2017 en worden ontwikkeld in samenwerking met de partners: de provincie Noord-Holland, de provincie Zuid-Holland en het Ministerie Infrastructuur en Milieu.

Zomer update 2018: Spelontwikkeling richting voltooiing

In het eerste en tweede kwartaal van 2018 is er veel gebeurt aan het ontwikkelen van de Serious Game. Vanaf het concretiseren van het Plan van Aanpak tot het ontwikkelen van een daadwerkelijke game. Belangrijk hierin waren de gebruikersgroep bijeenkomsten, waarin met experts gesproken werd over het spel zodat deze geladen werd met inhoud en expertise. Na de zomer periode wordt de uitgewerkte game met de gebruikersgroep getest! Daarna kunnen er spelsessies met de opdrachtgevers (provincie en ministerie). De uiteindelijke resultaten van de spellen worden geëvalueerd op kwantitatieve resultaten uit de spellen en kwalitatieve interactie tussen de spelers.