experiment

Integratie beleidsopgaven woningbouw en bereikbaarheid in de Randstad Zuidvleugel – Provincie Zuid-Holland

De effecten van een verdergaande integratie en afstemming van beleidsopgaven met betrekking tot woningbouw en bereikbaarheid in de Zuidvleugel Randstad. De trekkers van het experiment zijn de Radboud Universiteit en Provincie Zuid-Holland.

Beleidsurgentie

Een van de problemen bij de regionale besluitvorming over woningbouw en investeringen in bereikbaarheid is dat het moeilijk is om vooraf voldoende zicht te hebben op de effecten van die beslissingen (het beleid) op gebiedsniveau (een woningbouwlocatie). De regionale besluitvorming over woningbouwlocaties kan bijvoorbeeld effect hebben op de prijsvorming op lokale woningmarkten, op de investeringscapaciteit voor stedelijke vernieuwing (afweging uitleglocaties versus transformatiegebieden) en op bereikbaarheid.

 

Serious gaming

Binnen de thema’s governance en financieel instrumentarium van het IMS wordt het Serious Game  Lokale Programmering Mobiliteit en Ruimte ontwikkeld en uitgevoerd. Deze game beoogt om de financiële en ruimtelijke onderhandelingen over woningbouwplannen en investeringen in mobiliteit op het lokale schaalniveau te koppelen. Hierbij kan gedacht worden aan onderhandelingen over publieke en private bijdragen aan investeringen in mobiliteit, de kwaliteit van plannen, de locatie en de omvang van woningbouwplannen. Door de onderhandelingen tussen de lokale overheden en ontwikkelaars transparant te maken levert het spel inzicht op in manieren waarop kostenefficiënte plannen kunnen worden besloten die ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op lokaal, provinciaal en nationaal niveau kunnen dienen. In dit spel over de lokale programmering zal ook expliciet de relatie gelegd worden met een ander IMS serious game experiment over de regionale programmering. Beide experimenten starten in 2017 en worden ontwikkeld in samenwerking met de partners: de provincie Noord-Holland, de provincie Zuid-Holland en het Ministerie Infrastructuur en Milieu.

Zomer update 2018: De zoektocht naar een lokatie

Afgelopen periode is er met provincie Zuid-Holland een regionale focus gekozen, de Oude Lijn. Dit is het gebied waar de Verstedelijkingsalliantie zich richt op binnenstedelijke woningbouw rondom de oude spoorlijn van Den Haag naar Rotterdam. De zoektocht voor komende tijd is naar een lokale landing van het spel. Een gebied waar de game zich op kan richten.